28.11.2020 08:52:28

Handel med værdipapirer

Det følgende er et uddrag fra bl.a. Lån & Spar Banks 'Betingelser for handel med finansielle instrumenter' og 'Pris- og Gebyrlister' samt er en generel information om handel med værdipapirer.

Handel med værdipapirer er underlagt Lov om kapitalmarkeder, samt Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer.

Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel § 2, stk. 1.

Derudover er der ifølge Nasdaq Copenhagen's 'Børsetiske Regler' specielle regler for aktiehandler, der er mindre end 250 handelsposter, hvilket svarer til ca. 5 mio. kr. for C25-papirer og ca. 2,5 mio. kr. for øvrige aktier samt investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq Copenhagen. Regler omfatter tillige obligationshandler, der er mindre end 3 mio. kr. Disse regler skal sikre, at også mindre investorer får en fair behandling uanset handelsordrens størrelse.

Lån & Spar Bank A/S har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter jfr. bekendtgørelsen om investorbeskyttelse. Din kategori oplyses i særskilt brev.Best execution

For at opnå best execution tager Lån & Spar Bank A/S hensyn til alle de faktorer, der sætter os i stand til at levere den bedst mulige samlede pris.
Den samlede pris er kursen på det finansielle instrument og alle udgifter, som er direkte knyttet til ordren.
Andre faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, samt markedsvirkning får kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå den bedst mulige samlede pris for dig.Ordretyper

Når du køber og sælger aktier og obligationer i Lån & Spar Bank kan du vælge mellem følgende ordretyper og handelsformer:

 • Limiteret ordre

 • Markedsordre

En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, og i et nærmere specificeret
antal.

Ordrer der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre, betragtes som en markedsordre. En markedsordre kan f.eks. være en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser.Handelsformer

Lån & Spar Bank A/S tilbyder følgende handelsformer.

 • Strakshandel

 • Ordrer i kommission/Kommissionshandel

 • Markedsordre

Hvis du ikke entydigt har bestemt en anden handelsform, tager vi din ordre i kommission og afregner den bedst muligt.

Lån & Spar benytter Deutsche Börse som APAStrakshandel

Lån & Spar Bank tilbyder dig, at du i et udvalg af de mest likvide aktier og investeringsbeviser kan handle til strakskurser. Strakshandel foregår med Lån & Spar Bank som modpart og har den fordel at du med det samme ved hvilken kurs, du har handlet til.

Kurserne er baseret på de aktuelle købs- og salgskurser på Nasdaq Copenhagen og kan derfor variere en del over dagen. Ved strakshandel op til et vist beløb vil du i Lån & Spar Bank altid som minimum handle indenfor de gældende købs- og salgskurser på Nasdaq Copenhagen. Med andre ord vil din købspris aldrig være højere end den tilsvarende købspris i markedet og din salgspris aldrig være lavere.

Såfremt der på handelstidspunktet ikke er kurser på Nasdaq Copenhagen handelssystemer kan banken fastsætte en kurs, der under de givne omstændigheder, herunder markedsudviklingen, tid, handelsmængde og omsættelighed giver dig de bedste betingelser.

Hvis du accepterer den tilbudte kurs afsluttes handlen med det samme.
Markedskurshandel

En markedskurshandel er en handel i kommission, hvor Lån & Spar Bank A/S vælger at afregne handlen via egenbeholdningen. Markedskurshandel kan anvendes, hvis din ordre ikke kan afregnes og Lån & Spar Bank A/S vurderer, at du kan få den bedst mulige pris ved at handle på vilkår, der ligner strakshandel.

Kursen på en markedskurshandel fastsættes på samme måde som en strakshandel, og det er altid Lån & Spar Bank A/S, der er din modpart i handlen. Ved en markedskurshandel kender du ikke prisen, når du afgiver ordren, som du gør ved strakshandel.

Hvis Lån & Spar Bank A/S stiller strakskurser i det pågældende papir, vil markedskurshandlen blive afregnet til denne kurs.Ordrer i kommission/Kommissionshandel

Lån & Spar Bank vil tilstræbe, at der altid aftales en handelsform. Hvis der ikke laves en sådan aftale, vil Lån & Spar Bank tage orden i kommission.

Ved kommissionsordrer kan Lån & Spar Bank i henhold til kommissionsloven vælge at foretage selvindtræde. Det vil sigen at banken bliver direkte part i handlen. Lån & Spar Bank kan indtræde som part, hvis banken kan effektuere din ordre til en bedre pris, eller hvis der - under hensyntagen til tid, mængde og handelsvilkår - ikke kan opnås en bedre pris i markedet på handelstidspunktet. Det vil altid fremgå af handelsnotaen, når du har handlet i kommission, ligesom det vil fremgår såfremt Lån & Spar Bank er indtrådt som direkte part i handlen ved selvindtræde.

Normalt effektuerer vi kommissionsordre som handler over børsen, men med mindre du udtrykkeligt har bedt om en børshandel, kan banken i nogle tilfælde afregnet ordren på anden vis under hensyntagen til "Best Execution".

Uanset hvordan din kommissionsordre bliver effektueret, vil den blive afregnet til den kurs, som banken har opnået enten på børsen eller hos den agent, der er valgt, og aldrig til en kurs, der er dårligere end kursen på NASDAQ OMX Nordic på handelstidspunktet.
Generelt

Børspause

Såfremt Nasdaq Copenhagen erklærer børspause i en aktie, kan der ikke handles eller afgives nye ordrer i den pågældende aktie, og børsordrer fjernes. Børspausens varighed kan variere og det er kundes eget ansvar at overvåge sine indlagte børsordrer og afgøre hvorvidt ordrerne ønskes lagt frem igen på børsen efter ophævelse af børspausen.Suspension

Hvis Nasdaq Copenhagen suspenderer en aktie, kan den ikke handles på børsen. Der kan heller ikke afgives ordrer, og allerede etablerede ordrer fjernes fra børsen. Suspensionens varighed kan variere, og det er kundens ansvar at overvåge sine børsordrer og afgøre, hvorvidt ordrerne ønskes lagt frem igen på børsen efter ophævelse af suspensionen.Handel

Ved obligationsordrer kan modparten frit vælge mellem de ordre der er lagt frem på Nasdaqs handelssystemer. Aktier derimod handles i den rækkefølge ordrerne indgår, hvis kursen er den samme. Både for aktier og obligationer kan der derfor forekomme handler der matcher din ordre, uden at din ordre bliver afregnet., for aktier kan det skyldes, at ordren ikke er langt nok fremme i køen og for obligationer, at modparten har valgt en anden ordre.Limiterede ordrer

Ønsker du at købe eller sælge til en bestemt kurs, kan ordren limiteres til en fastsat maksimums- eller minimumskurs. Handlen gennemføres efter samme principper, som gør sig gældende for ordre uden limitering. Kan en limiteret ordre ikke gennemføres indenfor 5 børsdage, slettes ordren, hvis andet ikke er aftalt på forhånd.

En børsordre skal altid limiteres og slettes hvis den ikke gennemføres indenfor børsdøgnet.Unoterede danske værdipapirer

For værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller optaget til handel på en autoriseret markedsplads, afregner Lån & Spar Bank til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for dig.

Udenlandske værdipapirer

Det er muligt at handle udenlandske værdipapirer i Lån & Spar Bank. Bankens stiller strakskurser i et begrænset antal udenlandske aktier. For øvrige ordrer videregives ordren som en kommissionsordre til en agent i Danmark eller i udlandet. Hvilke slags handel, der gennemføres, afhænger af det enkelte papir og markedsforholdene. Da der benyttes agenter i såvel Danmark som i udlandet, vil banken ikke i alle tilfælde vide hvilken handelsform, din ordre udføres efter.Terminshandler/kurskontrakter

Ved indgåelse af aftale om køb eller salg af obligationer til afvikling på et nærmere bestemt fremtidig dato gennemføres sådanne handler som strakshandler. Den aftalte handelskurs vil dog blive reguleret med et tillæg/fradrag, der er afhængigt af pengemarkedsrenterne og kontraktens løbetid.Afvikling og betaling af værdipapirhandler

Ved afvikling forstås betaling for og levering af de handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, den 2. børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på Nasdaq Copenhagen, og 2. bankdage efter handelsdagen for unoterede værdipapirer.Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato

For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst ved forespørgsel. Afviklingen af en værdipapirhandel er betinget af at der enten er dækning for salget på dit depot eller for købet på din konto. Er dette mod forventning ikke tilfældet tilbageføres handlen og omkostninger og eventuelt tab vil blive hævet på kontoen. Du skal med andre ord sørge for der er dækning for dine dispositioner.Fondsnota/bekræftelser

Du modtager en fondsnota hurtigst muligt efter dine ordrer er effektuerede, med detaljerede oplysninger Om den udførte handel. For værdipapirer, der er optaget til notering på en dansk fondsbørs eller til handel på en dansk autoriseret markedsplads, vil det blandt andet fremgå af fondsnotaen:

 • Hvilken handelstype der er anvendt, herunder om der er foretaget selvindtræde i en kommissionsordre

 • Om de er handlet på en fondsbørs eller anden autoriseret markedsplads

 • Tidspunktet for handlens gennemførelse. Ved delte eller opsamlede ordrer oplyses samtlige handelstidspunkter

 • Handelssystemets bedste bud/udbud på tidspunktet for handlens gennemførelse - såfremt der er tale om en handel, der er gennemført uden for en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads handelssystemer

 • Handelskursen. Hvis en ordre eller opsamlede ordrer er delt, oplyses alle handelskurserne eller den gennemsnitlige handelskurs

 • De samlede handelsomkostninger, herunder evt. tillæg/fradrag til handelskursen, som banken har beregnet sig

 • Principperne for kursfastsættelsen

For værdipapirer, der er optaget til notering på en udenlandsk fondsbørs eller til handel på udenlandsk autoriseret markedsplads, vil der normalt ikke fremgå lige så mange oplysninger på fondsnotaen, da Lån Spar Bank typisk ikke er vidende om, hvordan handlen er gennemført på de udenlandske markeder. Dog vil det altid mindst fremgå af fondsnotaen:

 • Hvilken handelstype der er anvendt, herunder om de er foretaget selvindtræde

 • Handelskursen

 • De samlede omkostninger, herunder tillæg/fradrag til handelskursen

 • Principperne for kursfastsættelsen


Omkostninger og gebyrer

Ved handel beregnes kurtage. Kurtage er et det gebyr, Lån & Spar Bank opkræver for at ekspedere din handelsordre. De aktuelle kurtagesatser fremgår af gebyroversigten for Lån & Spar Bank. Såfremt du ønsker at Lån & Spar Bank skal sælge papirer, som ikke beror i dit depot i Lån & Spar Bank, beregnes yderligere et gebyr. Der må endvidere påregnes en længere ekspeditionstid.

Værdipapirer, både danske og udenlandske, kan opbevares i depot i Lån & Spar Bank. Banken beregner årligt depotgebyrer for opbevaring, udskrifter, m.v.

Depotgebyret dækker bl.a. omkostninger til Værdipapircentralen, udenlandske depotbanker, portoudgifter og EDB-omkostninger.

Gebyrerne fremgår af Gebyroversigten for Lån & Spar Bank

Hvis en handel ikke kan gennemføres, fordi du på valørdagen ikke kan betale købte papirer eller ikke kan levere solgte papirer, bærer du alle omkostninger. Dette gælder også, hvis manglende levering af obligationer skyldes udtrækning publiceret mellem ordredag og valørdag. Gebyrerne fremgår af Gebyroversigt for Lån & Spar Bank.